Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

2021. január 27. szerda

Kömlőd község

Kömlőd

Uncategorised

Polgárőr Egyesület

Kömlőd Községi Polgárőr Egyesület

Elnök: Bognár Lajos

2853. Kömlőd Jókai Mór utca 14.

Tel: 34/470-517,  mobil: 0620/512-5939

Elnök-helyettes: Marencsák László

2853. Kömlőd Jókai Mór utca 21

Tel: 34/470-616.  mobil: 0620/943-6235

Titkár: Lengyel József

2853. Kömlőd Pálóczy utca 4

Tel: 0620/539-1409

Az egyesület 1991-ben alakult 22 fővel, Marencsák László vezetésével. Az első időszakban alkalmanként láttak el szolgálatot, de már akkor is a település rendezvényeinek biztosításában tevőlegesen részt vállaltak.

A 2000-es évtől szervezett formában teljesítették a feladataikat, ahogy jelenleg is szolgálják a település biztonságát.

Az eltelt időszakban 3 fő kapott az OPSZ. által Polgárőr Érdemérem EZÜST KERESZT kitüntetést kiemelkedő munkájuk elismerése címen.

2007-es évtől a kiírt pályázatok alapján közel 1.5 millió forint támogatásban részesült az egyesület, mely összegből eszközöket és ruházatot vásároltak.

Az egyesület létszáma 2012-ben 17 fő.

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 %-nak felajánlásával segítik munkánkat!

Ajánlja fel adója 1 %-át az egyesület támogatására!

Adószám: 18611739-1-11

 


Szervezeti egységek feladatai

Schvarczné Stieber Rita aljegyző

Az aljegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Ennek keretében:

- előkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket

- ellátja a testületet a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokkal

- tanácskozási joggal részt vesz a testület és bizottságok ülésein

- törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztések vitájában

- gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt írja alá

- rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a polgármesteri hivatal munkájáról és az ügyintézésről

- a polgármesteri hivatal munkájáról és az ügyintézésről évente egyszer beszámol

Az ajegyző egyéb főbb feladatai:

- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket

- szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját

- ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat

- eleget tesz a 161/1994.(XII.2.) Korm. sz. r. 5.§.-ból eredő jegyzőkönyv és határozat megküldési kötelezettségének

- gyámügyi feladatok

- lakásügyek intézése

- lakbér megállapítása

- szerződések megkötése

- eljár birtokvitás ügyekben

- szabálysértési ügyek intézése

- anyakönyvi feladatok ellátása

- lakástámogatási kedvezmények megállapítása

- útkezelői hozzájárulások kiadása

- tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása

- vadkárral kapcsolatos feladatok ellátása

- ellátja a rendeletalkotással kapcsolatos feladatokat

- felügyeli a gazdálkodás törvényességét

- vagyonnyilatkozatok előkészítése

- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester megbízza

- részt vesz a községi ünnepségeken

- részt vesz a falugyűlésen, közmeghallgatáson

 

Bartusné Fitos Krisztina adóügyi előadó

A adóigazgatási főelőadó az alábbi feladatokat látja el:

- a helyi adókkal kapcsolatos feladatokat

- gépjárműadóval kapcsolatos feladatok

- az adóbevételek alakulásának figyelemmel kísérése

- részletfizetési, méltányossági kérelmek elbírálása

- adótartozások behajtása

- idegen helyről behajtásra kimutatott köztartozások behajtása

- adó- és értékbizonyítványok kiállítása

- adó rendelet tervezetek elkészítése

- marhalevél kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése

- házipénztár kezelése,

- IMI program kezelése

- szabadságok havi jelentése

- gazdálkodási főelőadó helyettesítése, munkájának segítése:

- számlák összeállítása, utalványoztatása

- bankok összeállítása, utalványoztatása

- értékcsökkenés elszámolása

- leltározási feladatok ellátása, selejtezés

- pénztár könyvelése

- elektronikus adatszolgáltatás

- képviselő-testületi ülések előkészítése

- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester és a jegyző megbízza

- részt vesz a községi ünnepségeken

- részt vesz a falugyűlésen, közmeghallgatáson

 

Senkár Zsuzsanna gazdálkodási előadó

A gazdálkodási előadó az alábbi feladatokat látja el:

-        a költségvetési koncepció elkészítése

-        a költségvetési rendelet-tervezet elkészítése

-        a költségvetést megalapozó egyéb további rendelet-tervezetek elkészítése

-        féléves, éves beszámoló készítése, zárási és nyitási munkák

-        ÁFA visszaigénylés, és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása

-        költségvetési előirányzat változással kapcsolatos feladatok

-        átcsoportosítások elvégzése a testületi döntések alapján

-        költségvetési rendeletekkel kapcsolatos előkészítés a költségvetés módosítására vonatkozóan

-        zárási és nyitási munkák

-        MÁK KEM Területi Igazgatósága által kért adatok jelentése

-        könyvelés, számítógépbe rögzítés

-        GORDIUS program elsajátítása

-        normatíva igénylése, elszámolása

-        közoktatási mikro-társulás költségvetésének figyelemmel kísérése, havi egyeztetések lebonyolítása

-        havonta bérnyilvántartás vezetése

-        közhasznú munkások után járó támogatás elszámolása

-        tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása, 0-s számlaosztály kezelése, kötelezettség vállalások nyilvántartása

-        beérkező számlák kezelése, utalás, számlázás

-        negyedéves, éves beruházási statisztikai jelentés elkészítése

-        jelentés a munkából való távolmaradásról, szabadságok vezetése

-        ingatlan értékesítésével kapcsolatos ügyiratkezelés

-        lakbérek nyilvántartása, behajtása

-        IMI program kezelés

-        csatorna rákötéssel kapcsolatos ügyek

-        gazdálkodással összefüggő előterjesztések ügyrendi bizottsági és képviselőtestületi ülésen való megtárgyalása

-        gazdasági-ügyrendi bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készítés

-        a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, helyi rendeletek, képviselő-testületi döntések, önkormányzatot érintő szerződések, megállapodások végrehajtása

-        ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester és a jegyző megbízza

-     részt vesz a községi ünnepségeken

-     részt vesz a falugyűlésen, közmeghallgatáson

 

Szatmáriné Kercsmár Éva igazgatási főmunkatárs

Az igazgatási főelőadó az alábbi feladatokat látja el:

- népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok

- kereskedelmi, hatósági ügyintézés, működési engedélyek kiadása, statisztikai

jelentések készítése

- temetési segélyek

- rendszeres szociális ügyek, (visszaigénylés, nyilvántartás)

- aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézése (visszaigénylés, nyilvántartás)

- szociális étkeztetés

- ápolási díj, (visszaigénylés, nyilvántartás)

- gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos feladatok ellátása

- gyámügyi feladatok

- közgyógyellátási ügyek intézése, nyilvántartása

- mozgáskorlátozottak támogatásainak kezelése, nyilvántartása, visszaigénylése

- Oktatási és Humán bizottság üléseinek előkészítése, lebonyolítása,

- munkanélküliek foglalkoztatása, (közcélú, közhasznú)

- hadigondozotti ügyek intézése

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása,

- jelentések küldése OEP felé

- hagyatéki leltárak elkészítése, illetve továbbítása

- elektronikus levelezés

- IMI program kezelése

- TAKARNET program kezelése

- eboltással, ebtartással kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése

- állattartással kapcsolatos ügyek

- egyéb igazgatási feladatok ellátása, beszámolók, rendeletek készítése

- statisztikai jelentések elkészítése

- köztisztviselők alapnyilvántartásának vezetése, munkaügyi iratainak elkészítése

- ingatlankataszter nyilvántartás vezetése, statisztikai jelentések készítése

- anyakönyvi feladatok ellátása

- jegyző helyettesítése

- házipénztár kezelése az ügyintéző akadályoztatása esetén

- méhészek nyilvántartása

- földhaszonbérleti szerződések

- környezettanulmányok készítése

- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester és a jegyző megbízza

- részt vesz a községi ünnepségeken

- részt vesz a falugyűlésen, közmeghallgatáson

 

Fülöp Sándorné ügykezelő

Az ügykezelő az alábbi feladatokat látja el:

- iktatás, ügyiratkezelés, statisztika

- irattározás

- postázás

- leíró feladatok elvégzése

- polgármester levelezése

- sokszorosítás

- jogszabályok nyilvántartásai

- rendeletek naprakész vezetése, nyilvántartása

- egyéb nyilvántartások vezetése

- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester és a jegyző megbízza

- részt vesz a községi ünnepségeken

- elektronikus levelezés

- testületi ülések anyagának előkészítése

- részt vesz a falugyűlésen, közmeghallgatáson

A hivatal dolgozói fentieken túl akadályoztatás esetén egymást helyettesítik.

A hivatal szervezete

Schvarczné Stieber Rita aljegyző

Pálvölgyi Ferencné gazdálkodási főmunkatárs

Fülöp Sándorné egyéb ügyintéző

Bartusné Fitos Krisztina adóügyi előadó

Bizottságok

Területfejlesztési, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

Elnök:        Borbély Ferenc

Divos Ágost

Bogáthné Bátki Edit

 

Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Elnök:        Dörömbözy Piroska

Hastó Zoltán

Csonka Alexandra

Kovács Mihályné

Hárskuti Attila

Testület munkaterve, programjai

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. ÉVI

ÜLÉS-ÉS MUNKATERVE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVEZETŐ

 

 

 

A Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi tevékenységének fő meghatározója a kötelező feladatok ellátásán túlmenően:

 

-        az adott gazdasági keretek között zavarmentesen működtetni az intézményrendszert, az általános iskola felső tagozatosainak újra indítása Kömlődön .

 

-        Figyelemmel kísérni a központi pályázati lehetőségeket saját erővel kiegészítve azokat legjobban kihasználni.

 

-        A település környezeti, esztétikai képét javítani a lakosság és a civil szervezetek közreműködésével, különös tekintettel az utak építésére, karbantartására, a dűlőutak helyreállítására.

 

-        Együtt kell működni  az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással, kihasználni a lehetőségeit

 

-        az önkormányzati ingatlanok állagmegóvására, felújítására.

 

-        Megfelelni az EU tagsággal járó kötelezettségeknek.

 

 

Fentiek érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani:

 

 

-        az intézményekkel és a civil szervezetekkel való kétoldalú szorosabb együttműködésre.

 

-        A lakossági jelzéseket értékelve a jogos igények lehetőség szerinti kielégítésére.

 

-        A hagyományos és eseti rendezvények magas színvonalú

megrendezésére.

 

-    Központi, megyei és kistérségi államigazgatási szervekkel, valamint a    társulásokkal kialakult kapcsolatok ápolására.

 

A kiemelt célok szellemében, azok megvalósítása szolgálatában készült a testület éves munkáját megalapozó munkaterv, melynek végrehajtása cselekvő közreműködést kíván a testület valamennyi tagjától, önkormányzati intézmények és civil szervezetek vezetőitől.

 

Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Területfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat ésszerű pénzügyi gazdálkodását figyelemmel kíséri, a pénztárbizonylatokba betekint.

 

A Képviselő-testület rendes üléseit a munkatervben szereplő hónapokban a hó utolsó hetében csütörtökön tartja.

A munkatervben szereplő napirendi pontokat az illetékes bizottságok előzetesen megtárgyalják, véleményezik.

 

 

2012. január

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2012. évi     költségvetésről (I. forduló - tervezet)

Előadó: Kissi Ferenc polgármester

 

3./ Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének rendelete Községi

Főzőkonyhán alkalmazott nyersanyag normák meghatározásáról (tervezet)

Előadó:  Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

4./ Iparűzési adó rendelet módosítása

Előadó: Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

5./ Orvosi rendelő felújítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

6./ Az egészségügyi ellátást biztosító épületek felújítása,

akadálymentesítése

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

7./ A művelődéi ház esedékes karbantartási munkái

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

 

 

 

8./ Egyebek

 

9./ Interpellációk

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlési, Gazdaság és Ügyrendi bizottságot a 2., 3., 4., napirendi pont, az Oktatási Egészségügyi és Szociális bizottságot a 2. napirendi pont  előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.  február

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű    határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2012. évi    költségvetésről ( II. forduló - tervezet)

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ Fásítási program kidolgozása, faállomány pótlása,

községháza előtti tér rendbetétele, parkolók kialakítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Tapasztalatok a Kömlőd Község honlapjával és a Kömlődi Hírhozó

havilappal kapcsolatban

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

5./Egyebek

 

6./ Interpellációk

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlési, Gazdaság és Ügyrendi bizottságot és az Oktatási Egészségügyi és Szociális bizottságot 2.  napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

2012. március

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Kömlőd község közbiztonsági helyzete

Előadó: Madari Csaba Oroszlány Városi Rendőrkapitányság Vezetője

 

3./ A falugazdász tájékoztatója Kömlőd községben végzett tevékenységéről

Előadó: Szentirmai Éva  falugazdász

 

4./ A település közművelődési helyzete, programjai

Előadó:  Czuppon Ágnes  művelődési faluház vezető

Kovács Mihályné községi könyvtáros

 

5. / Az általános iskola felső tagozatos osztályainak újraindítása Kömlődön

Előadó: Gulyásné Molnár Judit tagintézmény vezető

 

6./ Sport egyesület támogatása, szerződés a pálya használatáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

Daróczi Sándor egyesület vezető

 

7./ A településen élő időskorúak helyzete

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

 

 

8./ Egyebek

 

9./ Interpellációk

 

 

A képviselő - testület felkéri, az Oktatási Egészségügyi és Szociális bizottságot a 4. 5. 6. 7.  napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. április

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű

határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ A gyermekjóléti szolgálat beszámolója Kömlőd községben végzett   munkájáról

Előadó: gyermekjóléti szolgálat vezetője

 

4./ Az Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója a 2011. évi tevékenységéről,  tájékoztató a 2011. évi lakossági juttatásokról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

Schvarczné Stieber Rita jegyző

Fojtek Mihály Oktatási, Egészségügyi és Humán bizottság elnöke

 

5./ Területfejlesztési,Gazdasági és Ügyrendi bizottság beszámolója a 2011. évi             tevékenységéről

Előadó: Hastó Zoltán Területfejlesztési,Gazdasági és Ügyrendi bizottság                     elnöke

6./ Beszámoló a polgármesteri hivatal 2011. évi munkájáról

Előadó: Schvarczné Stieber Rita jegyző

7./ Tájékoztató a 2011. évi gyámügyi tevékenységről

Előadó: Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

8./ Egyebek

 

9./ Interpellációk

 

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlési, Gazdaság és Ügyrendi bizottságot

a 2.  pont előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. május

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű   határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Falunap és a Kistérségi amatőr együttesek találkozójának előkészítése

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Rendezési tervek felülvizsgálata – telkek kedvezményeinek módosítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

5./ Kömlőd község belterületén a csapadékvíz elvezető árkok karbantartása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

6./ Egyebek

 

7./ Interpelláció

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi bizottságot az 3.  napirendi pont, előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

2012. június

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Tájékoztató a gyermekintézmények 2011 - 2012. évi tanév zárásáról

Előadó Beke Ferenc ÁMK igazgatója

Gulyásné Molnár Judit tagintézmény vezető

Senkár Béláné tagintézmény vezető

 

3./ Faluközpont kialakítása, közutak, buszmegállók karbantartása,

piac területének kialakítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösség elnökségi munkájával kapcsolatos  tájékoztatója

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

5./Falunap és a Kistérségi amatőr együttesek találkozójának előkészítése

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

6./Egyebek

 

7./ Interpellációk

 

A képviselő - testület felkéri az Oktatási  Egészségügyi és Humán bizottságot a 2. napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

 

2012. július

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről

Előadó: Dr. Bublovics Péter háziorvos

Kovács Mihályné körzeti védőnő

 

3./Falunap és a Kistérségi amatőr együttesek találkozójának előkészítése

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Egyebek

 

5./ Interpelláció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. augusztus

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ Beszámoló a 2012. évi költségvetési rendelet I. félévi végrehajtásáról (tervezet)

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Tájékoztató a 2012. I. félévi lakossági juttatásokról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

Schvarczné Stieber Rita jegyző

Fojtek Mihály Egészségügyi, Oktatási és Humán bizottság elnöke

5./ Beszámoló a Falunapról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

6./ Egyebek

7./ Interpellációk

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi bizottságot a 2., és a 3.  illetve az Oktatási, Egészségügyi és Humán bizottságot a 4. napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

2012. szeptember

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről

Előadó: civil szervezetek vezetői

 

4./ Döntés "Kömlőd községért" kitüntető díj adományozásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

5./ Egyebek

 

6./ Interpellációk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. október

 

 

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ "Kömlőd községért" kitüntető díj adományozása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Egyebek

 

5./ Interpelláció

 

A képviselő - testület felkéri a Perczel Mór Általános iskola pedagógusait és tanulóit az ünnepi műsor előadására.

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. november

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ 2012. évi költségvetés 3/4 éves végrehajtása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ A 2013. évi költségvetés irányelvei

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

5./ Egyebek

6./ Interpelláció

 

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlesztési, Gazdaság és Ügyrendi bizottságot a 2., 3., és a 4.  napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

 

2012. december

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Kömlőd Község Önkormányzatának 2013. évi ülés- és munkaterve

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ Hulladékkezelés szolgáltatási díja

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Szennyvízelvezetés és kezelés szolgáltatási díja

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

5./ Egyebek

 

6./ Interpelláció

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi bizottságot a 3.,  és a 4.  napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZERVEZÉSI FELADATOK

 

 

1./ A Képviselő-testület

 

- évi egy alkalommal közmeghallgatást, hirdet meg

- évi egy alkalommal megbeszélést kezdeményez

- az intézményvezetőkkel

- a civil szervezetek vezetőivel

- félévente falubejárás keretében tájékozódik a település környezeti állapotáról

 

 

2./ A polgármester

 

-  évente egy alkalommal találkozót szervez az országgyűlési képviselő és a  képviselő-testület között

- szükség esetén a képviselő-testület és az érintettek között    munkaértekezletet kezdeményez

 

3./ A jegyző

 

- a napirendi pontok előadóitól az ülést megelőző 8 nappal bekéri az írásos előterjesztéseket, felel a napirendi pontok előkészítésért

- megszervezi az írásos előterjesztések rendes ülést megelőző 5. napon

történő postázását.

 

 

4./ A hivatal dolgozói

 

- gondoskodnak az előterjesztésük gépeléséről, sokszorosításáról

- részt vesznek a szakterületüket érintő napirendi pontok előkészítésében, valamint azok testületi üléseken történő tárgyalásán.

 

 

A képviselő-testület felkéri az intézményeket és a civil szervezeteket a rendezvényeken való aktív közreműködésre.

 

 

 

 

Kömlőd, 2011. december 15.

 

 

 

 

 

Schvarczné Stieber Rita                                      Kiss Ferenc

jegyző                                                     polgármester

 

CSELEKVÉSI PROGRAM

 

 

MÁRCIUS

 

Március 15-i ünnepségre való felkészülés

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

 

MÁJUS

 

Hősök Napja

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

 

 

JÚNIUS

 

8. osztályos tanulók ballagása

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

Köztisztviselő, közalkalmazott és pedagógusnap

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

 

AUGUSZTUS

 

Falunap megszervezése

Felelős:Kiss Ferenc polgármester

 

 

OKTÓBER

 

Október 23-i ünnepségre való felkészülés

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

 

NOVEMBER

 

Halottak napi megemlékezés

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

 

Perczel nap

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

 

Szépkorúak köszöntése

Felelős: Fojtek Mihály

Hastó Zoltán

 

 

DECEMBER

 

 

Falukarácsony

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

 

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfőtől-csütörtökig: 7,30 – 17,00 óráig

Péntek:                    7,30 - 12,30 óráig

 

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő              :  13,00-17,00 óráig

Szerda            :  8,00 -12,00, 13,00-16,00 óráig

Péntek            :   8,00 - 12,00 óráig

 

A járási hivatal ügysegédje ügyfélfogadása:

szerdai napokon 10.00 – 13.00 óráig

Please publish modules in offcanvas position.