Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

2019. április 25. csütörtök

Kömlőd község

Kömlőd

Uncategorised

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfőtől-csütörtökig: 7,30 – 17,00 óráig

Péntek:                    7,30 - 12,30 óráig

 

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő              :  13,00-17,00 óráig

Szerda            :  8,00 -12,00, 13,00-16,00 óráig

Péntek            :   8,00 - 12,00 óráig

 

A járási hivatal ügysegédje ügyfélfogadása:

szerdai napokon 10.00 – 13.00 óráig

SZMSZ

ALAPÍTÓ OKIRAT

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kömlőd Közslég Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5.§. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§. (1) bekezdése alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

1. A költségvetési szerv neve:

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

2. a.) Költségvetési szerv székhelye:

2856 Szákszend, Száki u. 91.

b.) A költségvetési szerv telephelyének neve és címe:

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltsége

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

c.) Jogelőd megnevezése, székhelye:

Polgármesteri hivatal Szákszend

2856 Szákszend, Száki u. 91.

Kömlőd Község Polgármesteri Hivata

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

3. A költségvetési szerv alapítója, székhelye:

Szákszend Község Önkormányzata

2856 Szákszend, Száki u. 91.

Kömlőd Község Önkormányzata

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

4. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2856 Szákszend, Száki u. 91.

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A Mötv. 84.§. (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja a helyi önkormányzat

képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a

jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és

végrehajtásával kapscsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok

egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

6. Alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára

meghatározott feladatokat Szákszend és Kömlőd települések vonatkozásában. A közös

hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös

hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

Kömlőd településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi,

adózási tevékenység végzésére.

7. A költségvetési szerv szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

8. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

841114 Országygyűlési Képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó

tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841173 Statisztikai tevékenység

9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.

10. A költségvetési szerv működési (illetékességi) területe:

a.) a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, birtokháborítási, hagyatéki, anyakönyvi

igazgatási, népesség nyilvántartási, kereskedelmi, telepengedélyezési, állatvédelmi ügyek

esetében:

-        Szákszend község közigazgatási területe

Kömlőd község közigazgatási területe

11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

12. A költségvetési szerv vezetőjének- a jegyzőnek – kinevezési rendje:

A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.

évi CXCIX. törvény 247.§. (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott képesítési követelményeknek

megfelelő vezetőjét -jegyzőt- Szákszend és Kömlőd települések polgármestereinek lakosságszám

arányos többségi döntésével pályázat útján határozatlan időre nevezik ki. A közös önkormányzati

hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei megállapodhatnak abban, hogy a megszűnő

polgármesteri hivatal jegyzőjét – annak egyetértésével – a közös önkormányzati hivatal

jegyzőjeként foglalkoztathatják. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni és a jegyző

közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül.

13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

- közszolgálati jogviszony  (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.

törvény ) alapján

-  munkaviszony  (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I.  törvény) alapján

- megbízásos jogviszony (a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény) alapján

14. A költségvetési szerv megszűntetése:

A jogszabály által nevesített esetekben az alapító Szákszend Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

15. A költségvetési szerv működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési

Szabályzat tartalmazza.

ZÁRADÉK:

Jelen Alapító okirat 2013. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Polgármesteri Hivatal

Szákszend (2856 Szákszend, Száki u. 91.) 20141/5/2011. nyilvántartási számú, 48/2011.(V.25.)SZKÖKt. határozattal elfogadott 2011. május 25-én kelt egységes szerkezetű Alapító okirata és Kömlőd Község Polgármesteri Hivatala (2853 Kömlőd, Szabadság u.9.) 11-TNY-227-2/2013.-3862-52.nyilvántartási számú, 72/2009.(VIII.18.) önkormányzati határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.

Jelen Alapító okiratot Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  (2013.(II.28.) SZKÖkt. határozatával, Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(II.28.) önkormányzati határozatával fogadta el.

 

László Kálmán                                                                     Kiss Ferenc

polgármester                                                                        polgármester

Szákszend Község Önkormányzata                                    Kömlőd Község Önkormányzata

 

Deákné dr. Schiffner Márta                                               Schvarczné Stieber Rita

jegyző                                                                                jegyző

Szákszend Község Önkormányzata                                 Kömlőd Község Önkormányzata

 

 

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§-86.§-a alapján Szákszend-Kömlőd községek önkormányzat működésére, valamint a polgármester, a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt alakítanak és tartanak fenn.

A közös önkormányzati hivatal felépítését, feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht. szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. Ennek tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13.§-a határozza meg.

I. Fejezet

1. A közös önkormányzati hivatal jogállása és irányítása

A képviselő-testületek létrehozták a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: KÖH), melynek Alapító okiratát a képviselő-testületek külön határozattal elfogadták, mely e szabályzat 1. számú melléklete.

1.1. A Hivatal megnevezése:

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 2856 Szákszend, Száki u. 91.

Kirendeltség: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltsége

Cím: 2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

1.2. Szákszendi KÖH jelzőszámai:

Törzsszám:

Adószáma:

KSH számjele:

KSH statisztikai számjel:

1.3 KÖH illetékességi területe: Szákszend és Kömlőd községek közigazgatási területe.

1.4. KÖH alapítója és felügyeleti szervei: Szákszend Község Önkormányzatának és

Kömlőd Község Önkormányzatának

Képviselő-testületei

1.5. KÖH költségvetési számlaszáma:

1.6. KÖH számlavezetője: Pannon Takarékszövetkezet Szákszendi Fiókja

1.7. KÖH alapítás időpontja: 2013. március 1.

1.8. KÖH által ellátandó alaptevékenységek szakfeladatok szerint:

Szakfeladat száma

Megnevezése

841112

Önkormányzati jogalkotás

841114

Országgyűlési Képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev.

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841173

Statisztikai tevékenység

Az alaptevékenységet szabályozó jogszabály: Mötv. 84.§. (1) bekezdésében meghatározott

feladatok.

2. Közös Önkormányzati Hivatal bélyegzői:

a.) Kör alakú bélyegző: középen a Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a

következő felirat olvasható:

aa.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

bb.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltsége

cc.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

1.

3.

dd.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője

2.

4.

b.) Téglalap alakú bélyegző (fejbélyegző) következő felirattal:

ba.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

2856 Szákszend, Száki u. 91.

bb.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltsége

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

c.) Iktatóbélyegző

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

Érkezett

……………….sz  /ügyintéző

d.) Magyarország címerét is tartalmazó bélyegzőkről a jegyző megbízottja bélyegző

nyilvántartást vezet, mely a bélyegzőlenyomat mellett tartalmazza az átvételi dátumot, és

az átvevő beosztását és aláírását is.

II. Fejezet

Szervezeti felépítése

1. A KÖH belső szervezeti egységei

a.) Hivatali székhely: Szákszend, Száki u. 91. a jegyző közvetlen vezetésével

b.) Kömlődi Kirendeltség Kömlőd, Szabadság u. 9. az aljegyző vezetésével.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként állandó jelleggel működik  Kömlődi Kirendeltsége.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

Szákszendi székhelyen

létszám

Vezető: jegyző

1

Köztisztviselő

4

Összesen:

5

Kömlődi Kirendeltségen

Aljegyző

1

Köztisztviselő

3

Ügykezelő

1

Összesen:

5

Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:

10

2. A KÖH gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

3. A szervezeti felépítés ábráját 2. számú melléklet tartalmazza.

4. KÖH irányítása

KÖH-t a Szákszendi Községi Önkormányzat irányítja. Az irányító szerv vezetője Szákszend Község Polgármestere. A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt. A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzatok munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületeknek a KÖH belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Kömlőd községben az ügyfélfogadás állandó jelleggel működő Kirendeltség útján történik.

A Mötv. 81.§.(4) bekezdésében meghatározott egyetértési jogot a Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében Szákszend község polgármestere, a Kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők esetében Kömlőd község polgármestere gyakorolja.

5. KÖH felügyelete

A KÖH felügyeletét Szákszend Község Önkormányzata látja el. A felügyeleti szerv vezetője Szákszend község polgármestere. A felügyeleti jog tartalmát az Áht. 9.§. (7) bekezdése állapítja meg.

6. KÖH vezetése

A KÖH-t a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH köztisztviselői tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. Kirendeltség vezetését az aljegyző látja el.

7. A KÖH szervezete

A KÖH köztisztviselőinek és munkavállalóinak munkaköri megnevezése:

a.) vezetők esetén: jegyző, aljegyző

b.) beosztott köztisztviselők munkaköri megnevezését a besorolásuk adja (pl: előadó, főelőadó, főtanácsos)

c.) ügykezelő

A köztisztviselők létszámát a feladatokhoz igazodóan a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott létszámkereten belül –a polgármester véleményének kikérése mellett- a jegyző állapítja meg.

8. A KÖH köztisztviselőinek feladat – és hatáskörét jelen SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A KÖH működési rendje

1. KÖH működésének finanszírozása

A KÖH működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladatokkal arányban- finanszírozza. Az állami finanszírozással le nem fedett működési költségeket az értintett települések viselik.

Szákszendi Község Önkormányzatának költségvetését és az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatokat a közös hivatal székhelyén, míg Kömlőd község Önkormányzatának költségvetését a Kömlődi Kirendeltségen készítik el az Áht. és más jogszabályokban foglaltak szerint.

A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselői beosztások névsorán 4. számú melléklet tartalmazza.

2. KÖH képviselete

A KÖH-t a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli. A KÖH jogi, perbeli képviseletét a jegyző, aljegyző vagy a jegyző által megbízott ügyvéd látja el.

3. KÖH munkarendje

Hétfő:                                       7.30 órától   - 17 00 óráig

kedd-csütörtök:                        7.30 órától   - 16 00 óráig

péntek:                                     7.30 órától     12 30 óráig

A napi munkaközi szünet időtartama 30 perc, amely 11.30 és 13.  30 között kerül kiadásra.

A jegyző a munkarendet eseti jelleggel, alkalmanként megváltoztathatja, ha azt a Hivatal egyéb feladatainak ellátása szükségessé és indokolttá teszi.

4. Hivatal ügyfélfogadásának rendje

Szákszend községben lévő székhelyen:

hétfő:    8 órától -   12 óráig       13 órától - 17 óráig

szerda: 8 órától  -  12 óráig       13 órától - 16 óráig

péntek: 8 órától  -  12 óráig

Kömlőd Kirendeltségen.

hétfő:  13 órától –  17 óráig

szerda:  8 órától – 12 óráig       13 órától – 16 óráig

péntek:  8 órától -  12 óráig

A jegyző ügyfélfogadási rendje megegyezik a KÖH ügyfélfogadási rendjével.

A jegyző a Kömlődi Kirendeltségen minden hónap első keddjén tart ügyfélfogadást.

A jegyző ügyélfogadási rendet eseti jelleggel, alkalmanként megváltoztathatja, ha azt a Hivatal egyéb feladatainak ellátása szükségessé és indokolttá teszi.

A települési képviselőket és az intézményvezetőt munkaidőben bármikor fogadni kell.

A KÖH dolgozói munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

5. A közös önkormányzati hivatal főbb feladatai

A képviselő-testületek vonatkozásában:

-        előkészíti döntésre az általa meghatározott önkormányzati ügyeket,

-        végrehajtja döntéseit,

-        szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, információs és propaganda, illetve egyéb

adminisztrációs teendőket végez,

-        ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, a képviselő-testületek, a

polgármesterek meghatároznak,

-        Szákszend község önkormányzat Képviselő-testületével kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el,

-        Kömlőd község Önkormányzat Képviselő-testületével kapcsolatos feladatokat az aljegyző végzi.

A polgármesterek munkájával kapcsolatban:

-        döntést készít elő, szervezi a végrehajtást,

-        segíti a képviselő-testületi munkájával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet

-        nyilvántartja a polgármesterek döntéseit.

Közigazgatási feladatok

Végzi mindazokat a döntés előkészítési feladatokat, amelyeket a Mötv. az 1991. évi XX. törvény (hatásköri törvény), illetve az utóbbi által kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályok, amelyek a helyi önkormányzatok és szervei részére feladat- és hatásköröket állapítanak meg.

6. Jegyzővel kapcsolatos általános rendelkezések

A KÖH jegyzőjének és aljegyzőjének kinevezését a Mötv. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) előírásai szerint. A jegyzőre és az aljegyzőre az egyéb rendelkezéseket a KÖH működésével kapcsolatos megállapodás tartalmazza.

A jegyző vagy aljegyző köteles köteles képviselő-testületi, pézügyi bizottsági ülésen részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. Kömlőd község képviselő-testületi és bizottsági ülésein az aljegyző vesz részt.

A jegyző a KÖH vezetője, aki szakmailag felelős a KÖH működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő feladatellátásért.

A jegyző feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenően a következők:

a.) a testületek működésével kapcsolatban:

-  elkészíti az előterjesztéseket és az ezzel kapcsolatos döntéseket,

- gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önormányzati rendeletek, határozatok

rendelkezéseinek betartásáról,

-  figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági

megtárgyalását,

-  figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból

-   gondoskodik a testületi jegyzőkönyvek határidőre történő elküldéséről a

Kormányhivatalnak, valamint a döntések eljuttatásáról az érintettek részére.

b.) KÖH működésével kapcsolatban

- a KÖH belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági

jogköröket ellátja,

- a KÖH belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére

javaslatot készít a polgármesternek,

c.) A jegyző egyéb feladatai

- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekete,

- dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és hatósági ügyekben,

- hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a

a KÖH köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében az

egyéb munkáltatói jogokat,

- évente beszámol a képviselő-testeületek előtt a KÖH munkájáról és az ügyintézésről,

- szervezi a jogi és felvilágosító munkát.

7. Az aljegyző saját feladatai:

- közvetlenül írányítja a Kömlődi Kirendeltség munkáját,

- a Kömlődi Kirendeltség működési területén gyakorolja a jegyző 6. pont a-c.) alpontjában

felsorolt feladatait,

- a jegyző tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén ellátja teljes jogkörrel a jegyző

hatáskörébe tartozó feladatokat, az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása kivételével.

- a jegyző, aljegyző együttes akadályoztatása ( a két tisztség egyidejű betöltetlensége,

illetve a tartós akadályoztatásuk esetén) a jegyző által megbízott ügyintő látja el a jegyzői

feladatokat.

8. Pénzügyi, számviteli rend

A közös önkormányzati hivatal pénzügyi-számviteli rendjét külön szabályzat tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal házipénztár, selejtezése, leltározási, ügykezelési, munka- tűz-balesetvédelmi és más jogterületeket érintő rendelkezéseit külön szabályzatok tartalmazzák.

9. Ügyiratkezelés speciális szabályai

A KÖH iktatási és irattározási rendjét külön szabályzat tartalmazza.

10. Kiadmányozás rendje

A jegyzőt illető kiadmányozási jogkört a jegyző a külön szabályzat szerint határozza meg.

IV. Fejezet

KÖH-on belüli információáramlás

Szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal hivatali munkaértekezletet kell tartani.

Munkaértekezleten átfogóan, értékelni kell a hivatal tevékenységét, meg kell határozni a következő időszak fontosabb feladatait, tennivalóit. A munkaértekezletekre a polgármestereket meg kell hívni.

A jegyző és az aljegyző szükség szerint, legalább havonta munkamegbeszélést és feladategyeztetést tart.

A jegyző - a kirendeltségre vonatkozóan az aljegyző- rendszeres tájékoztatást ad a KÖH működéséről a polgármestereknek.

V.Fejezet

Záró rendelkezések

A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát az önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával 2013. március 1. napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg a Szervezeti és Működési Szabályzatról kiadott korábbi szabályzatok hatályukat vesztik.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  ……/2013. (II. 28.) számú, Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

……./2013.(II.28.) számú határozatával hagyja jóvá.

 

Szákszend, 2013. február 21.

 

Deákné dr. Schiffner Márta

jegyző

Körzeti megbízott

RENDŐRSÉG

Oroszlányi Rendőrkapitányság

2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 2/A.

Telefon: 06-34/560-730

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Körzeti megbízott: Balázs Máté Bálint főtörzsőrmester

Telefon: +36 70/684-5723

vagy az oroszlányi kapitányság telefonszámán érhető el

112 segélyhívó

Gyermekjóléti szolgálat

Szákszend Község Önkormányzata

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Kömlőd, polgármesteri hivatal

Szabadság u. 9.

34/470-512 Kömlőd

34/371-524 Szákszend

Takács Gyöngyi

családsegítő

Háziorvos, védőnői szolgálat

HÁZIORVOS

Hétfő: 13.00 – 16.00

Kedd: 8.00 -12.00

Szerda: 16.00-19.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

Utolsó betegfelvétel rendelés vége előtt fél órával.

Gyógyszer iratás: minden nap 10-13-ig. Rendelő telefonszáma: +36 34/470-546 illetve +36 30/256-5803

Kérjük, hogy a torlódások elkerülése érdekében telefonon kérjenek időpontot! Szinte mindig aznapra is tudunk időpontot adni. Az időpontra érkező betegek elsőbbséget élveznek.

Dr Lobmayer Péter telefonszáma: +36 70/602-6923

Oroszlányi Orvosi Ügyelet hétköznapokon 16 és 8 óra között, illetve munkaszüneti napokon: +36 34/361-761 illetve +36 30-640-2080

 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Védőnő: Kovács Mihályné

Telefon: 34/470-580, 06/30/256-3568

Nők, várandós anyák tanácsadása: szerdán 9-10 óráig

Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás: szerdán 10-11 óráig

Fontos információk!

Oroszlányi Járási Hivatal

Cím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Telefon: 34/ 560-610

Fax: 34/ 560-611

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Törzshivatal ügyfélfogadási ideje:

Hétfő:13.00- 17.00

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00- 16.00

Péntek: 8.00-12.00

Az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-20.00

Kedd: 8.00-12.00 és 13.00-20.00

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00- 20.00

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00-12.00 és 13.00-16.00


ORVORI ÜGYELET

2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.

Telefonszámok: 34/361-761, 06/30/640-2080

Ügyeleti idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 8-ig, hétvégén és munkaszüneti napon egész nap


SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

Járóbeteg szakorvosi ellátás Oroszlányban a múlt század ötvenes éveitől a „piactéri rendelőként” emlegetett épületben, majd ehhez kapcsolódóan egyéb alkalmi helyszíneken működött. 1982-ben adták át a Szakrendelő Alkotmány úti épületét, ez időponttól működik önálló intézményként.

A járó beteg szakellátás és egyéb ellátásaink a város központjában, a „körforgalomból” is jól látható helyen, a környék domináns jellegét meghatározó épületben történik Alkotmány út 2 címen.

Ügyvezető: Dr. Varjú János

Információ, időpontkérés laborvizsgálatra: 34/560-679

Területi Védőnői Szolgálat

Baloghné Leskó Judit, Nagygyörgyné Horváth Andrea, Nagyné Csabai Anna, Richter Márta, Somogyiné Matisz Katalin, Valter Tamásné.      
Tel:. 34/560 620, 34/560-621, 34/560-629

Sportorvosi rendelés

Rendel:                          Dr. Madarász János                         Hétfő és szerda: 15.00-16.00
Asszisztens:                  Kiss Győzőné
Tel.:                                 34/560-668

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Rendel:                          Dr. Czele Lajos                                  heti 40 óra

Fogászati ellátás

Fogorvosi alapellátás

Dr. Lőrincz Laura Brigitta fogorvos
Ellátási körzet: Dad, Bokod, Kömlőd
Rendelés helye: Fogorvosi Rendelő 2855 Bokod, Dadi u. 3/a.
Rendelési idő:

Hétfő                               de 8 - 11 óráig  du 14 - 18 óráig
Kedd                               de 8 - 11 óráig  du 14 - 18 óráig
Szerda                            iskolafogászat 8-14 óráig
Csütörtök                        de 8 - 11 óráig  du 14 - 18 óráig
Péntek                            de 8 - 11 óráig  du 14 - 18 óráig

Fogászati ügyelet

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Szent Borbála Kórháza
Tatabánya, Dózsa György u. 77. „P” épület

Időpont: Hétvégén és munkaszüneti napokon, 8:00 és 12:00 óra között.

 

Szakellátások:

Tüdőgyógyászat és tüdőgondozás

Rendel:                          Dr.Younes Walid Zaki                                         heti 30 óra

Asszisztensek:              Pasztusics Jenőné, Orsó Györgyné, Ocskainé Pinke Rozália,

Orvos írnok:                   Németh Istvánné

Tel.:                                 34/560-671

Belgyógyászat

Rendel:                          Dr.Czinszky László, Dr.Mátics István                heti 29 óra

Asszisztens:                  Mészáros Anikó

Tel.:                                 34/560-654

Sebészet

Rendel:                          Dr.Farkas Zoltán, Dr.Madarász János             heti 40 óra

Asszisztensek:             Kiss Győzőné, Dr.Mátics Istvánné, Pápai Zoltánné

Tel.:                                34/560-668

Ortopedia

Rendel:                          Dr.Babos Árpád, Dr.Hibbey Csaba                  heti 8 óra

Asszisztensek:             Kiss Győzőné, Balogh Enikő

Tel.:                                34/560-668

Fül-orr-gégészet és Audiológia

Rendel:                          Dr.Kukely Ildikó                                                    heti 30 óra

Asszisztensek:             Mészáros Ferencné, Haászné Márkus Mónika

Tel.:                                34/560-652

Nőgyógyászat

Rendel:                          Dr.Varju János, Dr.Eszlári Péter                       heti 30 óra

Asszisztensek:             Kristyák Istvánné, Makranczi Sándorné

Tel.:                                34/560-672

Gyermek nőgyógyászat

Rendel:                          Dr.Pálos Lajos                                                     heti 6 óra

Asszisztensek:             Kristyák Istvánné, Makranczi Sándorné

Tel.:                                34/560-672

Szemészet

Rendel:                          Dr.Felker Bernadett                                             heti 30 óra

Asszisztensek:             Mátisné Karkus Brigitta, Dr.Varju Jánosné

Tel.:                                34/560-655

Bőrgyógyászat, Bőr-és nemibeteg gondozás

Rendel:                          Dr.Sándor Éva, Dr.Tuba Miklós                          heti 30 óra

Asszisztens:                  Markó Gyöngyi

Tel.:                                 34/560-674

Gasztroenterológia

Rendel:                          Dr.Farkas Zoltán                                                  heti 5 óra

Asszisztensek:             Kristyák Istvánné, Pápai Zoltánné

Tel.:                                 34/560-668


OROSZLÁNYI MENTŐÁLLOMÁS

2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 27.

Telefon: 06-34/360-321


A Magyar Közút Nzrt. telefon, e-mail és közösségi elérhetőségei:

Komárom-Esztergom Megyei Központi Ügyelet : 06/34-819-451,  06/30-951-14-50

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

UTINFORM : 06/1-336-2400

UTINFORM: http://utinform.hu/

Honlap: http://www.kozut.hu

Facebook: www.facebook.com/magyarkozut

Twitter: www.twitter.com/magyarkozut

Tatabányai Mérnökség           34-819-709        fax: 34-819-708

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kisbéri Mérnökség                  34-819-713       fax: 34-819-712

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Esztergomi Mérnökség           33-819-717        fax: 33-819-716

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

M1 Komáromi Autópálya Mérnökség:    06/34-556-520  06/34-556-530

M1 Bicskei Autópálya Mérnökség:          06/22-566-060

 


 

POLGÁRMESTERI HIVATAL, OROSZLÁNY

Az ügyfélfogadás helye: 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.

Postacím: 2841 Oroszlány, Pf. 9.
Központi telefonszám: +36 (34) 361-444
Központi fax szám: +36 (34) 361-444 / 192-es mellék

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Az ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13.00-17.00

Szerda: 08.00-12.00
13.00-16.00

Péntek: 08.00-12.00


RENDŐRSÉG

Oroszlányi Rendőrkapitányság

2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 2/A.

Telefon: 06-34/560-740

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Körzeti megbízott:

Balázs Máté Bálint r. főtörzsőrmester

Telefon: 06-70/6845-723

vagy az oroszlányi kapitányság telefonszámán érhető el.

 

A körzeti megbízott fogadóóráit a Polgármesteri Hivatalban tartja:

2016. január 21. 11.00 óra
2016. február 25. 11.00 óra
2016. március 31. 11.00 óra
2016. április 28. 11.00 óra
2016. május 26. 11.00 óra
2016. június 30. 11.00 óra
2016.július 21. 11.00 óra
2016. augusztus 18. 11.00 óra
2016. szeptember 29. 11.00 óra
2016. október 27. 11.00 óra
2016. november 24. 11.00 óra
2016. december 22. 11.00 óra

FALUGAZDÁSZ

Kiss Tamás

Telefon: 06/30/560-9193

Fogadónap: minden páratlan héten szerdán 11-13 óráig a Községházán

 


 

VOLÁN

A VOLÁN menetrendet megtekintheti ITT!


KORMÁNYPORTÁL

A Kormány weboldalát megtekintheti ITT!

 


 

Csatornahálózat hibabejelentés

Hiba észlelése esetén kérjük hívja az ÉDV ZRT. diszpécserszolgálatát

06-80-426-426 ( ingyenesen hívható )

Telepkezelő: tel.:  06-30/217-2771

Please publish modules in offcanvas position.