Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

2020. július 6. hétfő

Kömlőd község

Kömlőd

SZMSZ

ALAPÍTÓ OKIRAT

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kömlőd Közslég Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5.§. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§. (1) bekezdése alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

1. A költségvetési szerv neve:

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

2. a.) Költségvetési szerv székhelye:

2856 Szákszend, Száki u. 91.

b.) A költségvetési szerv telephelyének neve és címe:

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltsége

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

c.) Jogelőd megnevezése, székhelye:

Polgármesteri hivatal Szákszend

2856 Szákszend, Száki u. 91.

Kömlőd Község Polgármesteri Hivata

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

3. A költségvetési szerv alapítója, székhelye:

Szákszend Község Önkormányzata

2856 Szákszend, Száki u. 91.

Kömlőd Község Önkormányzata

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

4. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2856 Szákszend, Száki u. 91.

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A Mötv. 84.§. (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja a helyi önkormányzat

képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a

jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és

végrehajtásával kapscsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok

egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

6. Alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára

meghatározott feladatokat Szákszend és Kömlőd települések vonatkozásában. A közös

hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös

hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

Kömlőd településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi,

adózási tevékenység végzésére.

7. A költségvetési szerv szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

8. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

841114 Országygyűlési Képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó

tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841173 Statisztikai tevékenység

9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.

10. A költségvetési szerv működési (illetékességi) területe:

a.) a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, birtokháborítási, hagyatéki, anyakönyvi

igazgatási, népesség nyilvántartási, kereskedelmi, telepengedélyezési, állatvédelmi ügyek

esetében:

-        Szákszend község közigazgatási területe

Kömlőd község közigazgatási területe

11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

12. A költségvetési szerv vezetőjének- a jegyzőnek – kinevezési rendje:

A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.

évi CXCIX. törvény 247.§. (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott képesítési követelményeknek

megfelelő vezetőjét -jegyzőt- Szákszend és Kömlőd települések polgármestereinek lakosságszám

arányos többségi döntésével pályázat útján határozatlan időre nevezik ki. A közös önkormányzati

hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei megállapodhatnak abban, hogy a megszűnő

polgármesteri hivatal jegyzőjét – annak egyetértésével – a közös önkormányzati hivatal

jegyzőjeként foglalkoztathatják. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni és a jegyző

közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül.

13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

- közszolgálati jogviszony  (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.

törvény ) alapján

-  munkaviszony  (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I.  törvény) alapján

- megbízásos jogviszony (a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény) alapján

14. A költségvetési szerv megszűntetése:

A jogszabály által nevesített esetekben az alapító Szákszend Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

15. A költségvetési szerv működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési

Szabályzat tartalmazza.

ZÁRADÉK:

Jelen Alapító okirat 2013. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Polgármesteri Hivatal

Szákszend (2856 Szákszend, Száki u. 91.) 20141/5/2011. nyilvántartási számú, 48/2011.(V.25.)SZKÖKt. határozattal elfogadott 2011. május 25-én kelt egységes szerkezetű Alapító okirata és Kömlőd Község Polgármesteri Hivatala (2853 Kömlőd, Szabadság u.9.) 11-TNY-227-2/2013.-3862-52.nyilvántartási számú, 72/2009.(VIII.18.) önkormányzati határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.

Jelen Alapító okiratot Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  (2013.(II.28.) SZKÖkt. határozatával, Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(II.28.) önkormányzati határozatával fogadta el.

 

László Kálmán                                                                     Kiss Ferenc

polgármester                                                                        polgármester

Szákszend Község Önkormányzata                                    Kömlőd Község Önkormányzata

 

Deákné dr. Schiffner Márta                                               Schvarczné Stieber Rita

jegyző                                                                                jegyző

Szákszend Község Önkormányzata                                 Kömlőd Község Önkormányzata

 

 

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§-86.§-a alapján Szákszend-Kömlőd községek önkormányzat működésére, valamint a polgármester, a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt alakítanak és tartanak fenn.

A közös önkormányzati hivatal felépítését, feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht. szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. Ennek tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13.§-a határozza meg.

I. Fejezet

1. A közös önkormányzati hivatal jogállása és irányítása

A képviselő-testületek létrehozták a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: KÖH), melynek Alapító okiratát a képviselő-testületek külön határozattal elfogadták, mely e szabályzat 1. számú melléklete.

1.1. A Hivatal megnevezése:

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 2856 Szákszend, Száki u. 91.

Kirendeltség: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltsége

Cím: 2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

1.2. Szákszendi KÖH jelzőszámai:

Törzsszám:

Adószáma:

KSH számjele:

KSH statisztikai számjel:

1.3 KÖH illetékességi területe: Szákszend és Kömlőd községek közigazgatási területe.

1.4. KÖH alapítója és felügyeleti szervei: Szákszend Község Önkormányzatának és

Kömlőd Község Önkormányzatának

Képviselő-testületei

1.5. KÖH költségvetési számlaszáma:

1.6. KÖH számlavezetője: Pannon Takarékszövetkezet Szákszendi Fiókja

1.7. KÖH alapítás időpontja: 2013. március 1.

1.8. KÖH által ellátandó alaptevékenységek szakfeladatok szerint:

Szakfeladat száma

Megnevezése

841112

Önkormányzati jogalkotás

841114

Országgyűlési Képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev.

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841173

Statisztikai tevékenység

Az alaptevékenységet szabályozó jogszabály: Mötv. 84.§. (1) bekezdésében meghatározott

feladatok.

2. Közös Önkormányzati Hivatal bélyegzői:

a.) Kör alakú bélyegző: középen a Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a

következő felirat olvasható:

aa.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

bb.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltsége

cc.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

1.

3.

dd.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője

2.

4.

b.) Téglalap alakú bélyegző (fejbélyegző) következő felirattal:

ba.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

2856 Szákszend, Száki u. 91.

bb.) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltsége

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

c.) Iktatóbélyegző

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

Érkezett

……………….sz  /ügyintéző

d.) Magyarország címerét is tartalmazó bélyegzőkről a jegyző megbízottja bélyegző

nyilvántartást vezet, mely a bélyegzőlenyomat mellett tartalmazza az átvételi dátumot, és

az átvevő beosztását és aláírását is.

II. Fejezet

Szervezeti felépítése

1. A KÖH belső szervezeti egységei

a.) Hivatali székhely: Szákszend, Száki u. 91. a jegyző közvetlen vezetésével

b.) Kömlődi Kirendeltség Kömlőd, Szabadság u. 9. az aljegyző vezetésével.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként állandó jelleggel működik  Kömlődi Kirendeltsége.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

Szákszendi székhelyen

létszám

Vezető: jegyző

1

Köztisztviselő

4

Összesen:

5

Kömlődi Kirendeltségen

Aljegyző

1

Köztisztviselő

3

Ügykezelő

1

Összesen:

5

Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:

10

2. A KÖH gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

3. A szervezeti felépítés ábráját 2. számú melléklet tartalmazza.

4. KÖH irányítása

KÖH-t a Szákszendi Községi Önkormányzat irányítja. Az irányító szerv vezetője Szákszend Község Polgármestere. A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt. A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzatok munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületeknek a KÖH belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Kömlőd községben az ügyfélfogadás állandó jelleggel működő Kirendeltség útján történik.

A Mötv. 81.§.(4) bekezdésében meghatározott egyetértési jogot a Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében Szákszend község polgármestere, a Kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők esetében Kömlőd község polgármestere gyakorolja.

5. KÖH felügyelete

A KÖH felügyeletét Szákszend Község Önkormányzata látja el. A felügyeleti szerv vezetője Szákszend község polgármestere. A felügyeleti jog tartalmát az Áht. 9.§. (7) bekezdése állapítja meg.

6. KÖH vezetése

A KÖH-t a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH köztisztviselői tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. Kirendeltség vezetését az aljegyző látja el.

7. A KÖH szervezete

A KÖH köztisztviselőinek és munkavállalóinak munkaköri megnevezése:

a.) vezetők esetén: jegyző, aljegyző

b.) beosztott köztisztviselők munkaköri megnevezését a besorolásuk adja (pl: előadó, főelőadó, főtanácsos)

c.) ügykezelő

A köztisztviselők létszámát a feladatokhoz igazodóan a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott létszámkereten belül –a polgármester véleményének kikérése mellett- a jegyző állapítja meg.

8. A KÖH köztisztviselőinek feladat – és hatáskörét jelen SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A KÖH működési rendje

1. KÖH működésének finanszírozása

A KÖH működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladatokkal arányban- finanszírozza. Az állami finanszírozással le nem fedett működési költségeket az értintett települések viselik.

Szákszendi Község Önkormányzatának költségvetését és az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatokat a közös hivatal székhelyén, míg Kömlőd község Önkormányzatának költségvetését a Kömlődi Kirendeltségen készítik el az Áht. és más jogszabályokban foglaltak szerint.

A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselői beosztások névsorán 4. számú melléklet tartalmazza.

2. KÖH képviselete

A KÖH-t a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli. A KÖH jogi, perbeli képviseletét a jegyző, aljegyző vagy a jegyző által megbízott ügyvéd látja el.

3. KÖH munkarendje

Hétfő:                                       7.30 órától   - 17 00 óráig

kedd-csütörtök:                        7.30 órától   - 16 00 óráig

péntek:                                     7.30 órától     12 30 óráig

A napi munkaközi szünet időtartama 30 perc, amely 11.30 és 13.  30 között kerül kiadásra.

A jegyző a munkarendet eseti jelleggel, alkalmanként megváltoztathatja, ha azt a Hivatal egyéb feladatainak ellátása szükségessé és indokolttá teszi.

4. Hivatal ügyfélfogadásának rendje

Szákszend községben lévő székhelyen:

hétfő:    8 órától -   12 óráig       13 órától - 17 óráig

szerda: 8 órától  -  12 óráig       13 órától - 16 óráig

péntek: 8 órától  -  12 óráig

Kömlőd Kirendeltségen.

hétfő:  13 órától –  17 óráig

szerda:  8 órától – 12 óráig       13 órától – 16 óráig

péntek:  8 órától -  12 óráig

A jegyző ügyfélfogadási rendje megegyezik a KÖH ügyfélfogadási rendjével.

A jegyző a Kömlődi Kirendeltségen minden hónap első keddjén tart ügyfélfogadást.

A jegyző ügyélfogadási rendet eseti jelleggel, alkalmanként megváltoztathatja, ha azt a Hivatal egyéb feladatainak ellátása szükségessé és indokolttá teszi.

A települési képviselőket és az intézményvezetőt munkaidőben bármikor fogadni kell.

A KÖH dolgozói munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

5. A közös önkormányzati hivatal főbb feladatai

A képviselő-testületek vonatkozásában:

-        előkészíti döntésre az általa meghatározott önkormányzati ügyeket,

-        végrehajtja döntéseit,

-        szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, információs és propaganda, illetve egyéb

adminisztrációs teendőket végez,

-        ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, a képviselő-testületek, a

polgármesterek meghatároznak,

-        Szákszend község önkormányzat Képviselő-testületével kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el,

-        Kömlőd község Önkormányzat Képviselő-testületével kapcsolatos feladatokat az aljegyző végzi.

A polgármesterek munkájával kapcsolatban:

-        döntést készít elő, szervezi a végrehajtást,

-        segíti a képviselő-testületi munkájával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet

-        nyilvántartja a polgármesterek döntéseit.

Közigazgatási feladatok

Végzi mindazokat a döntés előkészítési feladatokat, amelyeket a Mötv. az 1991. évi XX. törvény (hatásköri törvény), illetve az utóbbi által kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályok, amelyek a helyi önkormányzatok és szervei részére feladat- és hatásköröket állapítanak meg.

6. Jegyzővel kapcsolatos általános rendelkezések

A KÖH jegyzőjének és aljegyzőjének kinevezését a Mötv. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) előírásai szerint. A jegyzőre és az aljegyzőre az egyéb rendelkezéseket a KÖH működésével kapcsolatos megállapodás tartalmazza.

A jegyző vagy aljegyző köteles köteles képviselő-testületi, pézügyi bizottsági ülésen részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. Kömlőd község képviselő-testületi és bizottsági ülésein az aljegyző vesz részt.

A jegyző a KÖH vezetője, aki szakmailag felelős a KÖH működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő feladatellátásért.

A jegyző feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenően a következők:

a.) a testületek működésével kapcsolatban:

-  elkészíti az előterjesztéseket és az ezzel kapcsolatos döntéseket,

- gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önormányzati rendeletek, határozatok

rendelkezéseinek betartásáról,

-  figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági

megtárgyalását,

-  figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból

-   gondoskodik a testületi jegyzőkönyvek határidőre történő elküldéséről a

Kormányhivatalnak, valamint a döntések eljuttatásáról az érintettek részére.

b.) KÖH működésével kapcsolatban

- a KÖH belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági

jogköröket ellátja,

- a KÖH belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére

javaslatot készít a polgármesternek,

c.) A jegyző egyéb feladatai

- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekete,

- dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és hatósági ügyekben,

- hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a

a KÖH köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében az

egyéb munkáltatói jogokat,

- évente beszámol a képviselő-testeületek előtt a KÖH munkájáról és az ügyintézésről,

- szervezi a jogi és felvilágosító munkát.

7. Az aljegyző saját feladatai:

- közvetlenül írányítja a Kömlődi Kirendeltség munkáját,

- a Kömlődi Kirendeltség működési területén gyakorolja a jegyző 6. pont a-c.) alpontjában

felsorolt feladatait,

- a jegyző tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén ellátja teljes jogkörrel a jegyző

hatáskörébe tartozó feladatokat, az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása kivételével.

- a jegyző, aljegyző együttes akadályoztatása ( a két tisztség egyidejű betöltetlensége,

illetve a tartós akadályoztatásuk esetén) a jegyző által megbízott ügyintő látja el a jegyzői

feladatokat.

8. Pénzügyi, számviteli rend

A közös önkormányzati hivatal pénzügyi-számviteli rendjét külön szabályzat tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal házipénztár, selejtezése, leltározási, ügykezelési, munka- tűz-balesetvédelmi és más jogterületeket érintő rendelkezéseit külön szabályzatok tartalmazzák.

9. Ügyiratkezelés speciális szabályai

A KÖH iktatási és irattározási rendjét külön szabályzat tartalmazza.

10. Kiadmányozás rendje

A jegyzőt illető kiadmányozási jogkört a jegyző a külön szabályzat szerint határozza meg.

IV. Fejezet

KÖH-on belüli információáramlás

Szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal hivatali munkaértekezletet kell tartani.

Munkaértekezleten átfogóan, értékelni kell a hivatal tevékenységét, meg kell határozni a következő időszak fontosabb feladatait, tennivalóit. A munkaértekezletekre a polgármestereket meg kell hívni.

A jegyző és az aljegyző szükség szerint, legalább havonta munkamegbeszélést és feladategyeztetést tart.

A jegyző - a kirendeltségre vonatkozóan az aljegyző- rendszeres tájékoztatást ad a KÖH működéséről a polgármestereknek.

V.Fejezet

Záró rendelkezések

A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát az önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával 2013. március 1. napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg a Szervezeti és Működési Szabályzatról kiadott korábbi szabályzatok hatályukat vesztik.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  ……/2013. (II. 28.) számú, Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

……./2013.(II.28.) számú határozatával hagyja jóvá.

 

Szákszend, 2013. február 21.

 

Deákné dr. Schiffner Márta

jegyző

Please publish modules in offcanvas position.