Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

Szervezeti egységek feladatai

Schvarczné Stieber Rita aljegyző

Az aljegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Ennek keretében:

- előkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket

- ellátja a testületet a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokkal

- tanácskozási joggal részt vesz a testület és bizottságok ülésein

- törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztések vitájában

- gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt írja alá

- rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a polgármesteri hivatal munkájáról és az ügyintézésről

- a polgármesteri hivatal munkájáról és az ügyintézésről évente egyszer beszámol

Az ajegyző egyéb főbb feladatai:

- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket

- szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját

- ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat

- eleget tesz a 161/1994.(XII.2.) Korm. sz. r. 5.§.-ból eredő jegyzőkönyv és határozat megküldési kötelezettségének

- gyámügyi feladatok

- lakásügyek intézése

- lakbér megállapítása

- szerződések megkötése

- eljár birtokvitás ügyekben

- szabálysértési ügyek intézése

- anyakönyvi feladatok ellátása

- lakástámogatási kedvezmények megállapítása

- útkezelői hozzájárulások kiadása

- tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása

- vadkárral kapcsolatos feladatok ellátása

- ellátja a rendeletalkotással kapcsolatos feladatokat

- felügyeli a gazdálkodás törvényességét

- vagyonnyilatkozatok előkészítése

- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester megbízza

- részt vesz a községi ünnepségeken

- részt vesz a falugyűlésen, közmeghallgatáson

 

Bartusné Fitos Krisztina adóügyi előadó

A adóigazgatási főelőadó az alábbi feladatokat látja el:

- a helyi adókkal kapcsolatos feladatokat

- gépjárműadóval kapcsolatos feladatok

- az adóbevételek alakulásának figyelemmel kísérése

- részletfizetési, méltányossági kérelmek elbírálása

- adótartozások behajtása

- idegen helyről behajtásra kimutatott köztartozások behajtása

- adó- és értékbizonyítványok kiállítása

- adó rendelet tervezetek elkészítése

- marhalevél kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése

- házipénztár kezelése,

- IMI program kezelése

- szabadságok havi jelentése

- gazdálkodási főelőadó helyettesítése, munkájának segítése:

- számlák összeállítása, utalványoztatása

- bankok összeállítása, utalványoztatása

- értékcsökkenés elszámolása

- leltározási feladatok ellátása, selejtezés

- pénztár könyvelése

- elektronikus adatszolgáltatás

- képviselő-testületi ülések előkészítése

- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester és a jegyző megbízza

- részt vesz a községi ünnepségeken

- részt vesz a falugyűlésen, közmeghallgatáson

 

Senkár Zsuzsanna gazdálkodási előadó

A gazdálkodási előadó az alábbi feladatokat látja el:

-        a költségvetési koncepció elkészítése

-        a költségvetési rendelet-tervezet elkészítése

-        a költségvetést megalapozó egyéb további rendelet-tervezetek elkészítése

-        féléves, éves beszámoló készítése, zárási és nyitási munkák

-        ÁFA visszaigénylés, és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása

-        költségvetési előirányzat változással kapcsolatos feladatok

-        átcsoportosítások elvégzése a testületi döntések alapján

-        költségvetési rendeletekkel kapcsolatos előkészítés a költségvetés módosítására vonatkozóan

-        zárási és nyitási munkák

-        MÁK KEM Területi Igazgatósága által kért adatok jelentése

-        könyvelés, számítógépbe rögzítés

-        GORDIUS program elsajátítása

-        normatíva igénylése, elszámolása

-        közoktatási mikro-társulás költségvetésének figyelemmel kísérése, havi egyeztetések lebonyolítása

-        havonta bérnyilvántartás vezetése

-        közhasznú munkások után járó támogatás elszámolása

-        tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása, 0-s számlaosztály kezelése, kötelezettség vállalások nyilvántartása

-        beérkező számlák kezelése, utalás, számlázás

-        negyedéves, éves beruházási statisztikai jelentés elkészítése

-        jelentés a munkából való távolmaradásról, szabadságok vezetése

-        ingatlan értékesítésével kapcsolatos ügyiratkezelés

-        lakbérek nyilvántartása, behajtása

-        IMI program kezelés

-        csatorna rákötéssel kapcsolatos ügyek

-        gazdálkodással összefüggő előterjesztések ügyrendi bizottsági és képviselőtestületi ülésen való megtárgyalása

-        gazdasági-ügyrendi bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készítés

-        a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, helyi rendeletek, képviselő-testületi döntések, önkormányzatot érintő szerződések, megállapodások végrehajtása

-        ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester és a jegyző megbízza

-     részt vesz a községi ünnepségeken

-     részt vesz a falugyűlésen, közmeghallgatáson

 

Szatmáriné Kercsmár Éva igazgatási főmunkatárs

Az igazgatási főelőadó az alábbi feladatokat látja el:

- népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok

- kereskedelmi, hatósági ügyintézés, működési engedélyek kiadása, statisztikai

jelentések készítése

- temetési segélyek

- rendszeres szociális ügyek, (visszaigénylés, nyilvántartás)

- aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézése (visszaigénylés, nyilvántartás)

- szociális étkeztetés

- ápolási díj, (visszaigénylés, nyilvántartás)

- gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos feladatok ellátása

- gyámügyi feladatok

- közgyógyellátási ügyek intézése, nyilvántartása

- mozgáskorlátozottak támogatásainak kezelése, nyilvántartása, visszaigénylése

- Oktatási és Humán bizottság üléseinek előkészítése, lebonyolítása,

- munkanélküliek foglalkoztatása, (közcélú, közhasznú)

- hadigondozotti ügyek intézése

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása,

- jelentések küldése OEP felé

- hagyatéki leltárak elkészítése, illetve továbbítása

- elektronikus levelezés

- IMI program kezelése

- TAKARNET program kezelése

- eboltással, ebtartással kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése

- állattartással kapcsolatos ügyek

- egyéb igazgatási feladatok ellátása, beszámolók, rendeletek készítése

- statisztikai jelentések elkészítése

- köztisztviselők alapnyilvántartásának vezetése, munkaügyi iratainak elkészítése

- ingatlankataszter nyilvántartás vezetése, statisztikai jelentések készítése

- anyakönyvi feladatok ellátása

- jegyző helyettesítése

- házipénztár kezelése az ügyintéző akadályoztatása esetén

- méhészek nyilvántartása

- földhaszonbérleti szerződések

- környezettanulmányok készítése

- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester és a jegyző megbízza

- részt vesz a községi ünnepségeken

- részt vesz a falugyűlésen, közmeghallgatáson

 

Fülöp Sándorné ügykezelő

Az ügykezelő az alábbi feladatokat látja el:

- iktatás, ügyiratkezelés, statisztika

- irattározás

- postázás

- leíró feladatok elvégzése

- polgármester levelezése

- sokszorosítás

- jogszabályok nyilvántartásai

- rendeletek naprakész vezetése, nyilvántartása

- egyéb nyilvántartások vezetése

- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester és a jegyző megbízza

- részt vesz a községi ünnepségeken

- elektronikus levelezés

- testületi ülések anyagának előkészítése

- részt vesz a falugyűlésen, közmeghallgatáson

A hivatal dolgozói fentieken túl akadályoztatás esetén egymást helyettesítik.